Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3129 Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга

   Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица могат да предоставят социални услуги на територията на Република България само след издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социалните услуги - чл. 31, във връзка с чл. 149, чл. 150, чл. 151, чл. 152, чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • два месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • пет години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • министърът на труда и социалната политика
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
   • Условия, при които не можете да ползвате услугата

    1.     Ако не сте:

    а)  специално създадено от общината за предоставянето на социални услуги юридическо лице;

    б)  българско физическо лице, регистрирано по Търговския закон, и юридическо лице;

    в) физическо лице, извършващо търговска дейност, и юридическо лице, регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

    2.     Ако сте обявен в несъстоятелност, в производство за обявяване в несъстоятелност или сте в ликвидация.

    3.    Ако сте представлявани от лица, които са осъждани за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи.

    4.     Ако предлагате социални услуги, които не отговарят на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

    5.     Ако сте лице, което е предоставяло социални услуги без издаден лиценз.

    6.     Ако сте лице, чийто лиценз е бил отнет.

     

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №20, п.к. 1797
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9701111, (02) 970 11 21
  Адрес на електронна поща: aksu@aksu.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:00, Работното време на ЦАО е непрекъснато в рамките от 08,30 до 18,00 часа всеки работен ден (половин час преди и половин час след определеното работно време на служителите в АКСУ).
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане