Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

   При откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Няма.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   •  

    Актът подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Банско пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му.

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Икономическо развитие"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, Банско, пл." Никола Вапцаров" № 1, п.к. 2770
  Код за междуселищно избиране: 0749
  Телефон за връзка: (0749)88649
  Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане