Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

   За целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • 5 ДНИ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Според органа изискващ представянето на документа
 • Ограничения и условности:
  • За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
   и други правоимащи лица подават заявление по образец по следните начини:
   1. чрез Системата за електронен обмен на съобщения, като прикачен файл с
   подпис и изходящ номер;
   2. на електронен адрес admin_doc@nesebar.bg, като прикачен файл с подпис и
   изходящ номер;
   3. искането може да бъде подадено и в свободна форма, но следва да съдържа
   всички необходими реквизити. Искането може да бъде изпратено и на
   административния адрес на Община Несебър: 8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс"
   №10.

    Катя Николова , Бюджет и разрешителни режими ; mail admin_doc@nesebar.bg и finansi@nesebar.bg.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)29371
Факс: (0554)29371
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 16:30, От понеделник до петък, от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Бюджет и разрешителни режими"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2 93 57
Адрес на електронна поща: finansi@nesebar.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане