Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

   Услугата предоставя получаване на хигиенно заключение за проектна документация, необходимо при вписване и промени в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища.
 • На основание на:
  • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - чл. 23, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 35 от Закона за здравето и чл. 144, ал. 1, т. 9 от Закона за устройство на територията.
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • редът е определен в АПК,   в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обществено здраве"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул Перущица №1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 649000
Факс: 643438
Адрес на електронна поща: rzipd@plov.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъсваемо работно време от 8.30 до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане