Информация за услуга

 • Услуга:
  • 998 Издаване на удостоверение за получени социални плащания

   При необходимост на лицата могат да се издадат удостоверения за вида и размера на получените социални плащания от Агенция за социално подпомагане.
 • На основание на:
  • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите - чл. 17; чл. 18
  • Закон за социално подпомагане - чл. 12, ал. 1
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 2, ал. 2; чл. 2, ал. 3
  • Закон за хората с увреждания - чл. 69
  • Закон за ветераните от войните - чл. 4, т. 2
  • Закон за закрила на детето - чл. 44, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1