Информация за услуга

  • Услуга:
    • 3372 Издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции, във връзка с процедура по предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване

      Българската агенция за инвестиции издава предварително одобрение за извършване на инвестиции за целите на кандидатстване за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване чрез придобиване на: акции или облигации на български търговски дружества; права по концесионни договори; дялове или акции в колективни инвестиционни схеми или в алтернативни инвестиционни фондове.
      Чужденецът извършва инвестиция след проверка и оценка от Българската агенция за инвестиции на представените от него документи.
      Предварителното одобрение за извършване на инвестиции не е основание за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или за предоставяне право на пребиваване.
  • На основание на:
    • Закон за чужденците в Република България - чл. 25, ал. 7; чл. 25, ал. 1, т. 6
    • Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - чл. 39, ал. 6; чл. 39, ал. 7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
    Общо: 1