Информация за услуга

 • Услуга:
  • 736 Заверка на документи, издадени от МИИ и/или от ведомствата, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на икономиката и индустрията, подлежащи на легализация и използване в чужбина

   Министерството на външните работи легализира документи и други
   книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на
   учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1