Информация за услуга

 • Режим:
  • 3137 Издаване на удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за оценка на риска и на резултатите от нея

   Удостоверението дава право на юридическите лица да извършват независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътните предприятия и управителите на железопътната инфраструктурата.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 текст от значение за ЕИП - чл. 7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1