Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3137 Издаване на удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за оценка на риска и на резултатите от нея

   Удостоверението дава право на юридическите лица да извършват независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътните предприятия и управителите на железопътната инфраструктурата.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 текст от значение за ЕИП - чл. 7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 4 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Железопътна инспекция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)9876769
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане