Информация за услуга

 • Режим:
  • 3136 Издаване на разрешение за тип железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България

   Заедно с издаването на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" определя и типа на железопътното превозно средство в съответствие с който се издават разрешения за всички железопътни превозни средства от този тип.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 115 Г, ал. 2
   • Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.) - чл. 54 Ж
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1