Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3136 Издаване на разрешение за тип железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България

   Заедно с издаването на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" определя и типа на железопътното превозно средство в съответствие с който се издават разрешения за всички железопътни превозни средства от този тип.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 115 Г, ал. 2
   • Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.) - чл. 54 Ж
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 4 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Железопътна инспекция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)9876769
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане