Информация за услуга

 • Режим:
  • 3133 Издаване на приложение към лицензионен документ на железопътен превозвач относно покритието на гражданската отговорност на железопътния превозвач

   Железопътните превозвачи застраховат гражданската си отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с действащото законодателство.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (текст от значение за ЕИП) - чл. 3
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 38
   • Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) - чл. 9 А, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1