Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3133 Издаване на приложение към лицензионен документ на железопътен превозвач относно покритието на гражданската отговорност на железопътния превозвач

   Железопътните превозвачи застраховат гражданската си отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с действащото законодателство.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (текст от значение за ЕИП) - чл. 3
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 38
   • Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) - чл. 9 А, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1 година
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Регулиране"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)987 67 69
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане