Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3124 Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

   В списъка на външните експерти може да се впише лице, което притежава професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки. При подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки възложителите могат да използват външни експерти от този списък.
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - чл. 229, ал. 1, т. 17
  • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - чл. 110; чл. 111; чл. 112; чл. 113
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1