Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3124 Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

   В списъка на външните експерти може да се впише лице, което притежава професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки. При подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки възложителите могат да използват външни експерти от този списък.
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - чл. 229, ал. 1, т. 17
  • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - чл. 110; чл. 111; чл. 112; чл. 113
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Вписването в списъка на външните експерти е валидно за срок 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението. След изтичането на срока вписаните данни се заличават служебно. Заличените данни се запазват в списъка за период от 5 години.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на финансите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Исков ред по Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Електронно възлагане и мониторинг"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Леге 4, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98597166
Адрес на електронна поща: aop@aop.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Телефонна линия за въпроси, свързани с попълване на образци на обявленията за обществени поръчки и на регистрационни форми и създаване на партида на възложител, работи в интервалите от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. Звено за административно обслужване - център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП - тел.: 0700 17 151 (на цената на един градски разговор за цялата страна или в зависимост от абонаментния план); работно време: стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане