Информация за услуга

 • Услуга:
  • 629 Приемане на VIES декларация по електронен път

   Заявител на услугата е лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 117, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1