Информация за услуга

 • Режим:
  • 3051 Издаване на лиценз за железопътен превозвач

   Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници предоставя правото да се превозват пътници, техният ръчен багаж, багажни пратки и колетни пратки. Лицензът за извършване на железопътни превози на товари предоставя правото да се превозват товари. Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издаден в Република България е валиден на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Издаденият лиценз е поименен и не подлежи на преотстъпване. Издаденият лиценз е безсрочен, като на всеки 5 години се преразглеждат условията за неговото издаване. Лицензът се преразглежда и в случаите на преобразуване на железопътния превозвач или при промяна в собственика му.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 37, ал. 1; чл. 37, ал. 8; чл. 37, ал. 9; чл. 37, ал. 10; чл. 37, ал. 11
   • Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) - чл. 4, ал. 1; чл. 5, ал. 1; чл. 7, ал. 1 и 2
   • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (текст от значение за ЕИП) - чл. 3, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1