Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3051 Издаване на лиценз за железопътен превозвач

   Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници предоставя правото да се превозват пътници, техният ръчен багаж, багажни пратки и колетни пратки. Лицензът за извършване на железопътни превози на товари предоставя правото да се превозват товари. Лицензът за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издаден в Република България е валиден на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Издаденият лиценз е поименен и не подлежи на преотстъпване. Издаденият лиценз е безсрочен, като на всеки 5 години се преразглеждат условията за неговото издаване. Лицензът се преразглежда и в случаите на преобразуване на железопътния превозвач или при промяна в собственика му.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 37, ал. 1; чл. 37, ал. 8; чл. 37, ал. 9; чл. 37, ал. 10; чл. 37, ал. 11
   • Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) - чл. 4, ал. 1; чл. 5, ал. 1; чл. 7, ал. 1 и 2
   • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (текст от значение за ЕИП) - чл. 3, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • Три месеца от датата на представяне на цялата документация и на съответната информация, включително на допълнително изисканите документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Лицензията е безсрочна и на всеки 5 години се преразглежда за установяване спазването на изискванията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-град
  • Ограничения и условности:
   • Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари в отделни части от територията на страната.

    Таксите, които се събират в този случай са 25 000 лв. за превоз на пътници и товари, 12 500 лв. за превоз на товари и 10 000 лв. за превоз на пътници.

  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Регулиране"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)987 67 69
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане