Информация за услуга

 • Режим:
  • 3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

   Лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката и индустрията преди започване на дейността.
   При настъпване на промяна на обстоятелствата по регистрация, в 7-дневен срок от настъпването ?, регистрираното лице следва да заяви в министерството за настъпилата промяна.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 16
   • Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1