Информация за услуга

 • Режим:
  • 2955 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено такова на юридически лица от Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

   Оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е задължително за строежите от първа до пета категория съгласно номенклатурата за видовете строежи. Издадените на консултантите удостоверения за упражняване на дейностите по извършване оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор се вписват в Регистър на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Дейностите като консултант могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 166, ал. 2, и 166, ал.7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1