Информация за услуга

 • Режим:
  • 519 Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита в защитени територии и зони

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци. Разрешителното се изисква за онези участъци от реките, които попадат в зони за защита на водите, обхващащи защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 10; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4