Информация за услуга

 • Режим:
  • 508 Издаване на разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

   Разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България се издава от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията на физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон и притежаващи удостоверение за регистрация за трансфер, издадено от Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 31, ал. 2; чл. 31, ал. 4
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 14; чл. 15; чл. 16
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1