Информация за услуга

 • Режим:
  • 2906 Издаване на становище за доставка на неразрешен за употреба лекарствен продукт

   Изпълнителната агенция по лекарствата издава становище за доставка на неразрешен за употреба лекарствен продукт, след заявяване от лечебно заведение за болнична помощ
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 9
   • Наредба № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
    (Загл. доп. – ДВ, бр. 84 от 2019 г., бр. 40 от 2022 г.) - чл. 8
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1