Информация за услуга

 • Услуга:
  • 409 Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund)

   Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund)
 • На основание на:
  • Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) - чл. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1