Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 409 Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund)

   Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund)
 • На основание на:
  • Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) - чл. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • орган по приходите в Централно управление на НАП
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване на услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • не е относимо към услугата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на органа по приходите, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • не подлежи на обжалване

    

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Нивото на осигуреност при ползване на КЕП е „високо“.

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Централно звено за връзка"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Факс: (02)9859 3099
Адрес на електронна поща: infocentre@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:30 часа до 13:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане