Информация за услуга

 • Режим:
  • 331 Издаване, продължаване срока на действие, изменение и/или допълнение на разрешение на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

   Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване. Лицата изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за управление на отпадъците - чл. 81
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1