Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2553 Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

   Удостоверението се издава на физически или юридически лица при сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки, или на договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на кандидати или ползватели на безвъзмездна финансова помощ по програмите за развитие на селските райони
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - чл. 58, ал. 1, т. 3
  • Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - чл. 7, ал. 3, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1