Информация за услуга

 • Режим:
  • 2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

   Разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект се издават за определен срок, като в Закона за водите са предвидени възможности за продължаване срока на действието им при определени условия.
   Продължаване срока на действие на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект може да бъде извършено при наличието на следните обстоятелства:
   - заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено преди изтичането му;
   - не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и
   - са изпълнени условията на издаденото разрешително.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 78
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4