Информация за услуга

 • Режим:
  • 2421 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

   Решение по оценка на въздействието върху околната среда се издава за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, както и и инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
   • Закон за опазване на околната среда - чл. 99, ал. 2
   • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 18
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1