Информация за услуга

 • Режим:
  • 254 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неинтервенционално проучване

   Комисията оценява подадената документация и се произнася със становище за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неитервенционално проучване на лекарствен продукт.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 130, ал. 1, във връзка с; чл. 103, ал. 1; чл. 109, т. 1
   • Тарифа за таксите, който се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 от 4 декември 2007 г. - чл. 29, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1