Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 254 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неинтервенционално проучване

   Комисията оценява подадената документация и се произнася със становище за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неитервенционално проучване на лекарствен продукт.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 130, ал. 1, във връзка с; чл. 103, ал. 1; чл. 109, т. 1
   • Тарифа за таксите, който се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 от 4 декември 2007 г. - чл. 29, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия по етика за многоцентрови изпитвания
  • Срок за предоставяне:
   • 35 дни от получаване на пълната документация
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на здравеопазването
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Централна комисия по етика
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, ул. Дамян Груев № 8, п.к. 1303
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)8903555
  Адрес на електронна поща: bda@bda.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане