Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2293 Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

   Здравно неосигурените лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява участие в здравноосигурителния процес имат право на заплащане на диагностика и лечение.
 • На основание на:
  • Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., в сила от 8.04.2011 г.) - чл. 1, ал. 4
  • Закон за социално подпомагане - чл. 6, ал. 1, т. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1