Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка

   Директорът на басейнова дирекция издава становище по компетентност в рамките на процедури, провеждани от компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка, становището се изисква служебно.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1, т. 23
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4