Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2285 Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка

   Директорът на басейнова дирекция издава становище по компетентност в рамките на процедури, провеждани от компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка, становището се изисква служебно.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1, т. 23
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директора на Басейнова дирекция
 • Срок за предоставяне:
  • Няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Издаване на становища за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за екологична оценка
   Съгласно чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, становището се изисква служебно.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Планове и разрешителни"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време: Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане