Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

   Директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за регистрирано водовземно съоръжение, с цел задоволяване на лични потребности на граждани, собственици или ползватели на имоти, намиращи се в границите на населени места и селищни образования.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - чл. 119, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4