Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

   Директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за регистрирано водовземно съоръжение, с цел задоволяване на лични потребности на граждани, собственици или ползватели на имоти, намиращи се в границите на населени места и селищни образования.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - чл. 119, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директора на Басейнова дирекция
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Физическите лица подават до директора на Басейнова дирекция уведомление за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности, със съдържание съгласно чл.119, ал.1 от Наредба 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване ползване и опазване на подземните води.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447, (052)687455, обявените телефони са стационарни, обаждането е на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
Адрес на електронна поща: bdvarna@bsbd.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа Работно време -Център за административно обслужване на гражданите работи без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане