Информация за услуга

 • Режим:
  • 1839 Издаване на Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

   Решението е необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение или за одобряване на плана, програмата, проекта и е неразделна част, елемент от процедурата по разрешаване на предложението/плана, програмата, проекта по реда на специален закон. Компетентният орган взема решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с което съгласува или не съгласува плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 31, ал. 12
   • Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - чл. 6, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1