Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1838 Издаване на разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

   Освобождаването на генетично модифицирани организми или комбинация от тях в околната среда се извършва след получаване на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите, след положително становище от Консултативната комисия по генетично модифицирани организми, като разрешението се издава за всеки отделен случай въз основа на писмено заявление.
 • На основание на:
  • Закон за генетично модифицирани организми - чл. 46, ал. 1; чл. 83
  • Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета - чл. 8.1
  • Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара - чл. 2, Глава ІІ
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1