Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1838 Издаване на разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

   Освобождаването на генетично модифицирани организми или комбинация от тях в околната среда се извършва след получаване на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите, след положително становище от Консултативната комисия по генетично модифицирани организми, като разрешението се издава за всеки отделен случай въз основа на писмено заявление.
 • На основание на:
  • Закон за генетично модифицирани организми - чл. 46, ал. 1; чл. 83
  • Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета - чл. 8.1
  • Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара - чл. 2, Глава ІІ
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на околната среда и водите
 • Срок за предоставяне:
  • 90 дни (До 120 дни при удължено обществено обсъждане)
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • В зависимост от времетраенето на конкретното освобождавне в околната среда.
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Отказът за регистриране на помещението подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване по реда на АПК.

 • Ограничения и условности:
  • Съществуват забрани, въведени с чл. 79-81 от Закона за генетично модифицираните организми, които правят практически невъзможно освобождаването на ГМО в околната среда на територията на България.

   При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

   Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

   https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1838

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане