Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1611 Издаване на разрешение за ползване на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели

   Разрешителни за събиране на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените плодове, периода, начина и средствата за събиране на плодовете, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.
 • На основание на:
  • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
  • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 3