Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1611 Издаване на разрешение за ползване на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели

   Разрешителни за събиране на плодове, с изключение на такива от лечебни растения за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените плодове, периода, начина и средствата за събиране на плодовете, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.
 • На основание на:
  • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
  • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • По преценка на органа, издаващ индивидуалния административен акт, в зависимост от разрешеното количество.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, ет. 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)801 277
Факс: (066)801 277
Адрес на електронна поща: office@centralbalkan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица обедна почивка 30 минути и се ползва в интервала между 12.00. и 14.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане