Информация за услуга

 • Режим:
  • 1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища.

   Създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след
   вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване
   на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него
   длъжностно лице.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Образование
  • На основание на:
   • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 330
   • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - чл. 17
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1