Информация за услуга

 • Режим:
  • 1021 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

   Оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е задължително за строежите от първа до пета категория съгласно номенклатурата за видовете строежи. Издадените на консултантите удостоверения за упражняване на дейностите по извършване оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се вписват в Регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. В Регистъра се вписват промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 166, ал. 2
   • Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - чл. 7; чл. 13, ал. 3; чл. 16, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1