Информация за услуга

 • Режим:
  • 1017 Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи

   Услугата се ползва от възложителят по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ при подадено искане до ДНСК за въвеждане в експлоатация на завършен законно изграден строеж от първа до трета категория. Разрешението за ползване, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1