Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1017 Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи

   Услугата се ползва от възложителят по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ при подадено искане до ДНСК за въвеждане в експлоатация на завършен законно изграден строеж от първа до трета категория. Разрешението за ползване, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • НАЧАЛНИК на ДНСК
  • Срок за предоставяне:
   • 10 работни дни след приключване работата на ДПК.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд по местонахождение на имота
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Пред Административен съд по местонахождение на имота

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Специализирано обслужване,регистър консултанти"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул."Христо Ботев" № 47, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/91-59-137
  Адрес на електронна поща: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 19:00, Със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Приемното време на дирекцията е от 9,00 до 17,30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане