Консултативен съвет по корпоративна социална отговорност

Председател
 • Заместник-министър
  Гинка Николаева Машова-Станчева
Членове
 • Заместник-председател: Теодора Тодорова - началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерстов на труда и социалната политика
 • Секретар: Илия Гаралиев - главен експерт, отдел „Социална икономика и социална отговорност“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика
 • Румен Донев – държавен експерт, отдел „Социална икономика и социална отговорност“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика
 • Елена Динева-Каменова - главен експерт, отдел „Социална икономика и социална отговорност“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика
 • Златина Найденова – началник на отдел „Жизнено равнище и демографска политика“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика
 • Наталия Ефремова - заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика
 • Живка Минчева - държавен експерт, отдел „Активна политика на пазара на труда“, Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерство на труда и социалната политика
 • Васка Семерджиева - главен експерт, отдел „Трудово право и условия на труд”, Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, Министерство на труда и социалната политика
 • Анжела Манолова – старши експерт, отдел “Интеграция на хората с увреждания“, Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика
 • Иван Тодоров - младши експерт, отдел „Национални стратегии и програми за развитие“, Дирекция „Икономическа и финансова политика“, Министерство на финансите
 • Николина Маджева – държавен експерт в Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, Министерство на икономиката и индустрията.
 • Диана Варошанова - държавен експерт в Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, Министерство на икономиката и индустрията.
 • Ирена Филипова – експерт в Дирекция „Инструменти за икономически растеж“, Министерство на иновациите и растежа.
 • Филип Фиков (титуляр)– главен експерт в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, Министерство на енергетиката.
 • Мартин Райчев (заместник) - главен експерт в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, Министерство на енергетиката.
 • Павлина Паскалева - младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 • Жулиян Гочев (титуляр) - държавен експерт в отдел „Координация и методическо осигуряване“, Дирекция „Професионално образование и обучение“, Министерство на образованието и науката
 • Магдалена Анчева (заместник) – държавен експерт в отдел „Координация и методическо осигуряване“, Дирекция „Професионално образование и обучение“, Министерство на образованието и науката
 • Полк. Невяна Митева (титуляр) - държавен експерт, Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“, Министерство на отбраната
 • Надежда Алексиева (заместник) - началник отдел, Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“, Министерство на отбраната
 • Любка Любомирова (титуляр) – главен експерт, Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“, Министерство на вътрешните работи
 • Калоян Койчев (заместник) - началник отдел „Организационно-щатен“, Дирекция “Човешки ресурси“, Министерство на вътрешните работи
 • Николай Сиджимов (титуляр) – заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
 • Аглика Крушовенска (заместник) – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, Министерство на околната среда и водите
 • Зорница Шуманова – полицейски инспектор I степен, сектор „Контингент и превенция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи
 • Тонка Караиванова (титуляр) - заместник главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта
 • Радостина Кюркчийска (заместник) - главен експерт в отдел „Анализи и прогнози”, Дирекция „Анализи, наблюдение и планиране”, Агенция по заетостта
 • Теодора Ставрева (титуляр) – главен секретар, Българска агенция за инвестиции
 • Милена Лозанова (заместник) - директор на Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“, Българска агенция за инвестиции
 • Илия Попов (титуляр) - старши експерт, Главна дирекция “Развитие на малки и средни предприятия“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
 • Атанас Троянски (титуляр) - директор на Дирекция „Бизнес статистика“, Национален статистически институт
 • Светослава Филипович (заместник) - началник отдел „Годишна бизнес статистика“, Национален статистически институт
 • Гергана Георгиева (титуляр) - директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“, Институт по публична администрация
 • Габриела Савова (заместник) - главен експерт, дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“, Институт по публична администрация
 • Людмила Величкова (титуляр) - управител, Национално сдружение на общините в Република България – „Актив“ ЕООД
 • Юлия Иванова (заместник) - експерт „Местни бюджети и финанси“, Национално сдружение на общините в Република България
 • Лора Любенова - главен експерт, Икономически и социален съвет
 • Проф. д-р Радостина Бакърджиева, Българска академия на науките – Институт за икономически изследвания.
 • Гл. ас. д-р Марина Стефанова - ръководител на магистърската програма на Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 • Доц. д-р Мирослава Динева-Пейчева (титуляр) – катедра „Човешки ресурси и социална защита“, Университет за национално и световно стопанство
 • Гл. ас. д-р Щерьо Ножаров (заместник) – научен секретар на катедра “Икономикс”, Университет за национално и световно стопанство
 • Доц. д-р Андрияна Андреева - Директор Център магистърско обучение, Икономически университет – Варна
 • Алесандрия Ангелова (титуляр) – изследовател, „Институт за социални и синдикални изследвания” към Конфедерация на независимите синдикати в България
 • Цветомила Събчева (заместник) - изследовател, „Институт за социални и синдикални изследвания“ към Конфедерация на независимите синдикати в България
 • Александър Загоров - конфедерален секретар, Конфедерация на труда “Подкрепа“
 • Милена Ангелова (титуляр) - главен секретар, Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Теодор Дечев (заместник) - директор на Дирекция „Индустриални политики“, Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Красимира Рангелова (титуляр) - главен експерт, Център „Връзки с членовете на БСК“, Българска стопанска камара
 • Ивана Радомирова (заместник) - член на Управителния съвет, Българска стопанска камара
 • Гена Събева - член на Управителния и Изпълнителния съвет, Българска търговско-промишлена палата
 • Беата Папазова – (заместник) Съветник по европейската интеграция и проекти, Българска търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев - директор на Дирекция „Човешки ресурси и пазар на труда“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Кристина Станчева (титуляр) - ръководител „Програми и проекти“, Съюз за стопанска инициатива
 • Атанас Темелков (заместник) – председател на контролната комисия, Съюз за стопанска инициатива
 • Иван Нейков (титуляр) - Председател на Управителния съвет, Балкански институт по труда и социалната политика
 • Миглена Димитрова - Директор за връзки с инвеститорите, „Българска фондова борса“ АД.
 • Даниела Пеева - Председател, Националната комисия по корпоративно управление
 • Даринка Георгиева (титуляр)- изпълнителен директор, Българска мрежа на глобалния договор.
 • Елена Матеева (заместник) - директор стратегически комуникации, Българска мрежа на глобалния договор
 • Борис Колев - изпълнителен директор, Сдружение КСО България
 • Марина Стефанова – председател на Управителния съвет, Българска асоциация на КСО специалистите
 • Георги Георгиев - председател, Национален алианс за социална отговорност
 • Георги Руйчев - изпълнителен директор, Български форум на бизнес лидерите
Численост
  • Общо: 65
Функции
  • Съветът обсъжда въпросите и осъществява оперативна координация по изпълнението на държавната политика в областта на корпоративната социална отговорност. Дава предложения, насочени към насърчаване на корпоративната социална отговорност. Предлага, обсъжда и дава становища за законодателни инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. Осъществява мониторинг и предлага актуализации на съществуващи и разработване на нови стратегически, програмни и планови документи. Предлага за възлагане и/или да изготвя анализи на състоянието, тенденциите и развитието на корпоративната социална отговорност.
Области на политика
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии
  • Околна среда и енергия
  • Развитие и хуманитарна помощ
  • Регионално развитие
  • Селско стопанство, рибарство и храни
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Секретар: Илия Гаралиев - главен експерт, отдел „Социална икономика и социална отговорност“, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Триадица 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция