Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Заместник-председател
 • министър на енергетиката
Членове
 • секретар по регионално развитие на президента на Република България
 • министър на околната среда и водите
 • министър на финансите
 • министър на икономиката
 • министър на регионалното развитие и благоустройството
 • министър на труда и социалната политика
 • министър на образованието и науката
 • министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • министър на земеделието, храните и горите
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на енергетиката
 • по един представител на парламентарно представените политически партии
 • по един представител на национално представителните организации на работодателите
 • по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите
 • председателят на Българската академия на науките
 • председателят на Националния статистически институт
 • представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на университетите и висшите училища
 • представител на Националното сдружение на общините в Република България
Численост
  • Общо: 33
Функции
  • Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със: 1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Европейска зелена сделка" (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България; 2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда; 3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия; 4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво; 5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението.
Области на политика
  • Външна политика
  • Наука и технологии
  • Транспорт и пътувания
Секретариат
 • Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество", Министерство на енергетиката
Секретар
 • заместник-министър на енергетиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" 8
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9263 152
  • Е-mail: e-energy@me.government.bg
  • Уеб сайт: www.me.government.bg