Експертен консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката

Председател
 • Министър на здравеопазването
  Стойчо Тодоров Кацаров
Заместник-председател
 • Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването
Членове
 • проф. д-р Татяна Червенякова, национален консултант по инфекциозни болести
 • проф. д-р Ива Христова, национален консултант по вирусология
 • проф. д-р Йорданка Стоилова, национален консултант по епидемиология на инфекциозните болести
 • проф. д-р Пенка Переновска, национален консултант по педиатрия
 • проф. д-р Боряна Слънчева, национален консултант по неонатология
 • проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм, директор на Национален център по заразнии паразитни болести - председател
Численост
  • Общо: 8
Функции
  • обсъжда въпросите и прави предложения, свързани с изпълнението на имунизационния календар на Република България; обсъжда въпросите, отнасящи се до имунопрофилактиката на ваксинопредотвратимите заразни болести; анализира изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката в страната; предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора на имунопрофилактиката; ежетодно в определения по Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Р България срок определя и предлага на министъра типа на ваксините по отношение на вида и броя на компонентите срещу посочените в чл. 2 от Наредба № 15/2005 г. заболявания, които да се прилагат и необходимите количества от тях
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол ", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Христина Цецова Гетова

  Министерство на здравеопазването
  Ваня Георгиева Величкова
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. Св. Неделя № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)02 93 01 211
  • Факс: (02)02 988 34 13
  • Е-mail: delovodstvo@mh.government.bg
  • Уеб сайт: www.mh.government.bg