Комисия по признаване на професионалната квалификация по регулирана професия и/или специалност в областта на здравеопазването

Председател
 • Заместник-министър
  Димитър Владимиров Петров
Членове
 • Проф. д-р Иван Митов, Медицински университет - София
 • Проф. д-р Сашка Попова, Медицински университет - София
 • Проф. Николай Ламбов, Медицински университет - София
 • Проф. д-р Елка Попова, Медицински университет - Пловдив
 • Представител на
  Министерство на здравеопазването
 • Представител на дирекция "Правна", Министерство на здравеопазването
Численост
  • Общо: 8
Функции
  • Комисията разглежда заявления за признаване на професионална квалификация и/или специалност в областта на здравеопазването по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина с цел упражняване на професията на територията на Република България.
  • Комисията разглежда и заявления за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето от граждани на трети държави, придобили професионална квалификация и/или специалност по регулирана медицинска професия в трета държава.
Области на политика
  • Здраве
  • Култура и образование
Секретариат
 • Отдел "Образование и квалификация", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Представител на Министерство на здравеопазването
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: Площад "Света Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9301220
  • Е-mail: pyoneva@mh.government.bg
  • Уеб сайт: www.mh.government.bg