Висш медицински съвет

Председател
 • Министър на здравеопазването
  Стойчо Тодоров Кацаров
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Димитър Владимиров Петров
 • Проф. д-р Генчо Начев, Министерство на здравеопазването
 • Проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., Министертво на здравеопазването
 • Д-р Нели Савчева, Министерство на здравеопазването
 • Д-р Станимир Хасърджиев, Министерство на здравеопазването
 • Д-р Георги Цигаровски, Български лекарски съюз
 • Д-р Здравко Димитров, Български лекарски съюз
 • Д-р Николай Шарков, Български зъболекарски съюз
 • Д-р Борислав Миланов, Български зъболекарски съюз
 • Д-р Светослав Гачев, Български зъболекарски съюз
 • Маг. -фармацевт Тодор Найденов, Български фармацевтичен съюз
 • Д-р Страшимир Генев, Национална здравноосигурителна каса
 • Ганка Аврамова, Национална здравноосигурителна каса
 • Милка Василева, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
 • Д-р Дарин Димитров, Национално сдружение на общините в Република България
 • Проф. д-р Виктор Златков, Медицински университет – София
 • Проф. д-р Стефан Костянев, Медицински университет – Пловдив
 • Проф. д-р Красимир Иванов, Медицински университет – Варна
 • Проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет – Плевен
 • Проф. д-р Любомир Спасов, Медицински факултет при СУ “Св. Св. Климент Охридски”
 • Проф. д-р Мая Гълъбова, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
 • Акад. Христо Григоров, д-р х.к., Български червен кръст
 • Жана Кръстева, държавен експерт в дирекция "Медицински дейности", Министерство на здравеопазването, секретар на Висшия медицински съвет
 • д-р Иван Маджаров, Български лекарски съюз
 • проф. д-р Петър Панчев, Български лекарски съюз
 • д-р Владимир Гончев, Български лекарски съюз
 • д-р Йорданка Пенкова, Национална здравноосигурителна каса
 • Георги Димитров Дулев, Българска асоциация на зъботехниците
 • маг.-фармацевт Сава Огнянов Георгиев, Български фармацевтичен съюз
 • маг.-фармацевт Антон Костадинов Вълев, Български фармацевтичен съюз
Численост
  • Общо: 32
Функции
  • Висшият медицински съвет е консултативен орган, който обсъжда и дава становища по: 1. приоритетите на Националната здравна стратегия; 2. етични проблеми на медицината и биомедицината; 3. законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването; 4. доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2; 5. годишния проектобюджет на здравеопазването; 6. научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина; 7. годишния прием на студенти и специализанти от професионална област "здравеопазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на студентско и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от Закона за лечебните заведения; 8. видовете специалности от професионална област "здравеопазване".
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Лечебни дейности", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Жана Кръстева, държавен експерт в дирекция "Медицински дейности"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Сердика
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" №5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 029301287
  • Е-mail: jkrasteva@mh.government.bg
  • Уеб сайт: mh.government.bg